عبدالمجيد حاجي مرادلو
عبدالمجيد حاجي مرادلو

عبدالمجيد حاجي مرادلو

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: a_hajimoradloo(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20454
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان